WYMAGANIA DLA KLACZY ZGŁASZANYCH DO ZT W 2010

Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do części głównej księgi;
Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące, maksymalny 5 lat. Wynik końcowy próby klaczy 5-letnich zostanie pomniejszony o 5%;

Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy źrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy;

Klacze ras młp, wlkp i sp zgłaszane do treningu powinny być zajeżdżone, tzn. poruszać się stępem i kłusem pod jeźdźcem oraz muszą podawać wszystkie nogi;
Klacze rasy śląskiej muszą być przyzwyczajone do podawania wszystkich nóg, oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podpinką, bez wymogu oprzęgania;
W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel OZHK/WZHK lub przedstawiciel PZHK i lekarz weterynarii;
Właściciele klaczy 4- i 5- letnich zobowiązani są do zadeklarowania, że klacz nie startowała w zawodach jęździeckich okregowych i ogulnopolskich;
Właściciel klaczy musi przedstawić lekarzowi weterynarii w ZT świadectwo zdrowia, a komisji paszport konia zawierający aktualne szczepienia przeciwko grypie. Brak szczepień lub nieprawidłowości w ich wpisaniu dyskwalifikują klacz z udziału w treningu 60- dniowym, a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
Klacze przyjmowane do ZT muszą być zbonitowane przez inspektora OZHK/WZHK i uzyskać minimum bonitacyjne wymagane przy wpisie do ksiąg;
Kierownik ZT ma prawo w ciągu 7 dni po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy zachowanie jej odbiega od normy. O decyzji tej musi zostać powiadomione pisemnie biuro PZHK oraz właściciel klaczy;
PZHK dokona ostatecznego rozdziału klaczy do poszczególnych ZT, na poszczególne terminy, jeżeli liczba klaczy będzie zbyt duża;
Właściciele klaczy są zobligowani do wpłacenia na konto PZHK kwoty 350 zł od każdej klaczy zgłoszonej do ZT, bezpośrednio po otrzymania potwierdzenia przez OZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. W przypadku zakwalifikowania klaczy kwota ta zostaje wliczona w koszty treningu. Zwrot kwoty następuje jedynie w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawićzaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);
W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobowiązany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego wykonanego najwcześniej 2 tygodnie przed kwalifikacją; brak wyniku badań skutkować będzie nie przyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
Program kwalifikacji: w określonych przedziałach czasowych wszystkie klacze będą prezentowane w ręku, a następnie pod siodłem: godz. 11.00-13.00 - identyfikacja i prezentacja klaczy w ręku, godz. 14.00-16.00 - prezentacja klaczy pod siodłem. Spóźnienie się klaczy będzie skutkowało nie przyjęciem jej do ZT;
Umowę dotyczącą treningu właściciel podpisuje z PZHK. Koszt 60- dniowego treningu klaczy szlachetnych wynosi 2580 zł (43 zł brutto za dzień). Podobnie, jak w latach ubiegłych, 70% kosztów treningu będzie pokrywana przez PZHK w przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60- dniowemu treningowi.

Partnerzy

 

Newsletter