Konie szlachetne
21.03
2019

Cennik opłat PZHK i OZHK

UCHWAŁA Nr 7/2019
Prezydium Zarządu
Polskiego Związku Hodowców Koni
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wykonywanie przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) lub upoważnione Związki (OZHK) czynności związanych z realizacją programów hodowli, identyfikacją koniowatych oraz realizacją programów ochrony zasobów genetycznych.

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt i 3 oraz § 23 ust. 3 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Hodowców Koni, Prezydium Zarządu uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w PZHK i OZHK opłaty za następujące czynności:

 1. dotyczące koni hodowlanych
  1. wpis do księgi stadnej konia, którego matka w momencie opisu źrebięcia, nie była wpisana do księgi stadnej – 400 zł za klacz oraz 600 zł za ogiera, na rzecz OZHK, nie obejmuje standardowej opłaty za wpis do księgi stadnej, obejmuje natomiast dokonanie korekty w paszporcie konia;
  2. rozpatrzenie przez Komisję Księgi Stadnej wniosku w sprawie dopuszczenia do użycia w hodowli nasienia ogiera wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK – opłata obowiązuje również w przypadku kolejnego wniosku o użycie nasienia ogiera, któremu wygasło czasowe uznanie – 200 zł na rzecz PZHK;
  3. uznanie jako hodowlanego konia, którego pochodzenie po obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg uznano na podstawie badań markerów genetycznych DNA – na rzecz OZHK:
   • ze „Świadectwem pokrycia klaczy” / „Zaświadczeniem unasienniania klaczy”, po przekroczeniu terminu identyfikacji lub opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia bez matki – 300 zł,
   • bez „Świadectwa pokrycia klaczy” / „Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 1000 zł;
 2. w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym w celu uznania za konia hodowlanego
  1. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia, pochodzącego po ogierze niewpisanym / z inseminacji nasieniem niedopuszczonym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK w momencie pokrycia/inseminacji klaczy, a wpisanym/dopuszczonym do tych ksiąg w późniejszym terminie (po pokryciu/inseminacji), po potwierdzeniu pochodzenia badaniami markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
  2. wydanie nowego dokumentu identyfikacyjnego dla konia w przypadku wcześniej wystawionego dokumentu identyfikacyjnego dla konia bez pochodzenia lub zmiany rodowodu po ustaleniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 3. w zakresie zamieszczenia rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym koni niehodowlanych
  1. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego (bez kwalifikacji do księgi), pochodzącego po jednym lub obojgu rodzicach wpisanych do ksiąg stadnych – opłata na rzecz OZHK:
   • na podstawie „Świadectwa pokrycia klaczy” / „Zaświadczenia unasienniania klaczy” – 200 zł,
   • na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł;
  2. zamieszczenie rodowodu w dokumencie identyfikacyjnym konia niehodowlanego, pochodzącego po ogierze niewpisanym do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK/niedopuszczonym do użycia w rozrodzie, po potwierdzeniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA – 300 zł na rzecz OZHK;
 4. w zakresie innych opłat
  1. zgłoszenie ogiera rasy półkrwi do oceny w celu kwalifikacji do 100‐dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogiera będącego własnością mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
   • 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  2. zgłoszenie na próbę dzielności po 100‐dniowym treningu ogiera rasy półkrwi, który nie był kwalifikowany do 100‐dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 1000 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 2000 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  3. zgłoszenie do oceny w celu wpisu do księgi stadnej ogiera rasy półkrwi wpisanego do księgi stadnej prowadzonej przez inny podmiot niż PZHK oraz ogiera rasy półkrwi po alternatywnej próbie użytkowości (MPMK, sport jeździecki, wyścigi) – 400 zł na rzecz PZHK;
  4. zgłoszenie do oceny w celu dopuszczenia do użycia w rozrodzie w rasach półkrwi ogiera rasy pełnej krwi angielskiej (xx) lub czystej krwi arabskiej (oo) – 400 zł na rzecz PZHK;
  5. zgłoszenia ogiera rasy śląskiej do oceny w celu kwalifikacji do 60−dniowego treningu – na rzecz PZHK:
   • 400 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 800 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  6. zgłoszenia ogiera rasy huculskiej do oceny w celu wpisu do księgi stadnej – na rzecz PZHK:
   • 200 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 400 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  7. opłata dodatkowa za zgłoszenie do oceny po wymaganym terminie ogiera, o którym mowa w pkt. od a) do f) – w wysokości 100% opłaty podstawowej na rzecz PZHK;
  8. ocena komisyjna ogiera rasy polski koń zimnokrwisty, arden polski, konik polski w celu wpisu do ksiąg stadnych – na rzecz PZHK:
   • 20 zł za ogiera będącego własnością MŚP,
   • 40 zł za ogiera niebędącego własnością MŚP;
  9. ocena zdjęć RTG w kierunku osteochondrozy (OCD) – na rzecz PZHK:
   • za ogiera będącego własnością MŚP – 60 zł +VAT,
   • za ogiera niebędącego własnością MŚP – 200 zł +VAT;
  10. rozpatrzenie wniosku skierowanego do Komisji Księgi Stadnej każdej z ras w kwestiach nieokreślonych niniejszą uchwałą, związanych z realizacją programów hodowli – 200 zł na rzecz PZHK;
  11. wydanie „Świadectwa zootechnicznego” – 50 zł na rzecz PZHK lub OZHK;
  12. pomoc w załatwieniu spraw związanych z końmi lub nasieniem pochodzącymi z zagranicy, m. in. sprowadzenie rodowodu ogiera w przypadku klaczy zaźrebionej za granicą, identyfikacja konia z zagranicznym transponderem, bez dokumentu identyfikacyjnego, pomoc w uzyskaniu duplikatu – 200 zł na rzecz PZHK;
  13. odwołanie złożone zgodnie z § 8 ust. 1 „Regulaminu określającego prawa i obowiązki hodowców uczestniczących w programach hodowli realizowanych przez PZHK…” – 400 zł na rzecz PZHK;
  14. wydanie zaświadczenia o posiadaniu koniowatych dla ARiMR – 25 zł na rzecz OZHK.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc wszystkie cenniki obowiązujące w Polskim Związku Hodowców Koni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 

Źródło: www.pzhk.pl