Statut

Statut KPZHK z dnia 02.06.2020

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§1

 1. Kujawsko-pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy /dalej zwany „Związkiem”/ jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
 2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.
 3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz. 217 z 1982 r. ; Dz.U. Nr 121, poz. 769 z 1997 r. ; Dz.U. Nr 106 poz. 668 z 1998 r. i Dz.U. Nr 200 poz. 1472 z 2006 r. ).

§2

 1. Obszarem działania Związku jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest Bydgoszcz.

§3

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej „PZHK”.

§4

 1. Związek organizuje na obszarze swego działania Terenowe Koła Hodowców Koni, zwane dalej „Kołami”.
 2. Koła zrzeszają osoby fizyczne na zasadach określonych w niniejszym statucie. Terenem działalności Koła jest powiat lub powiaty.

§5

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Kujawsko-pomorski Związek Hodowców Koni” i napisem pośrodku: „w Bydgoszczy” oraz podłużnej z tą samą treścią.

§6

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych.
 3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.

Rozdział II Cele i zadania Związku, oraz środki ich realizacji.

§7

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona i praw i interesów hodowców koni, w szczególności:

 1. organizowanie grup hodowców i producentów koni
 2. doskonalenie hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych
 3. współdziałanie w regulowaniu liczebności pogłowia koni w ramach planów państwowych i programów hodowlanych
 4. współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni
 5. reprezentowanie interesów hodowców ich obrona w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej
 6. szkolenie fachowe hodowców
 7. udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni

§8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych związanych z prowadzeniem ksiąg koni hodowlanych i oceną wartości użytkowej koni.
 2. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności związanych z identyfikacja koni i wydawaniem dla nich paszportów.
 3. popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni
 4. wprowadzanie właściwych zasad organizacji hodowców koni służących dobru hodowli
 5. współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni
 6. współpracę z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni
 7. organizowanie pokazów , aukcji i wystaw .
 8. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku
 9. udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych
 10. organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu koni, podkownictwa, zoohigieny i użytkowania koni
 11. współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii
 12. współdziałanie z ośrodkami naukowymi
 13. współdziałanie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni
 14. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku
 15. podejmowanie innej działalności jaka okaże się niezbędna dla osiągnięcia celów związku

§8a

 1. Obsługę administracyjno – biurową Związku sprawuje biuro Związku.
 2. Na czele biura Związku stoi dyrektor.
 3. Dyrektor biura Związku jest powoływany przez Zarząd Związku, za zgodą Zarządu PZHK.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: osoby fizyczne , zajmujące się praktycznie hodowlą koni albo związane z nią zawodowo lub społecznie.
 3. Członkiem honorowym Związku jest osoba fizyczna lub prawna , której Zarząd Związku na wniosek Terenowego Koła , nadał taki tytuł.

§10

 1. Osoby fizyczne i prawne są przyjmowane i skreślane przez Zarządy Kół . Członkiem Terenowego Koła może być mieszkaniec właściwego powiatu lub osoba zamieszkała poza jego terenem, zgłaszająca deklarację przynależności do danego koła.
  Osoby prawne działają w Związku za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 2. Członkiem honorowym Związku jest osoba, której Zarząd Związku na wniosek Terenowego Koła, nadał taki tytuł.
 3. Członek honorowy nie opłaca ustalonych świadczeń na rzecz Związku.
 4. Członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego.

§11

Członek Związku ma prawo:

 1. Brać udział w Walny Zebraniu Terenowego Koła Hodowców Koni
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK
 3. Posiadać legitymację Związku i nosić odznakę PZHK
 4. Pierwszeństwa w korzystaniu z usług zootechnicznych świadczonych przez Związek

§12

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. Wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składkę członkowską, jak również wszystkie opłaty ustanowione przez władze Związku
 2. Stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i wytycznych Związku i PZHK
 3. Brać udział w pracach Związku i dążyć do realizacji jego zadań

§13

Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:

 1. Rezygnacji z członkostwa w Związku, złożonej na piśmie Zarządowi Koła
 2. Skreślenie z listy członków na skutek:
  1. Nieopłacania składek członkowskich przez okres 2 lat. Skreślenia dokonuje biuro Związku nie później niż w terminie do dnia 31 marca następującego po roku w którym upłynął dwuletni okres nieopłacania składek
  2. Niewykonywania obowiązków statutowych
  3. Dokonywania czynów sprzecznych z prawem i innych czynów godzących w dobre imię Związku i hodowców
  4. Likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej, będącej osobą prawną Związku
 3. Wykluczenie ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Związku albo w przypadku skazania prawomocnego wyrokiem Sądu Powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych

Rozdział IV
Władze Związku

§14

 1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
 2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:
  1. Głosowanie jest tajne, chyba że 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym
  2. Nie ogranicza się liczby kandydatów, względnie liczby list kandydatów do władz
  3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów lub na poszczególne listy kandydatów do władz
  4. Mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które uzyskały największą liczbę głosów
  5. Etatowi pracownicy Związku nie mogą kandydować do władz
  6. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata
  7. Zarząd Związku tworzą prezesi Terenowych Kół Hodowców Koni lub delegaci desygnowani do Zarządu na Walnych zebraniach terenowych Kół. W przypadku, gdy prezesem zostaje Prezes terenowego Koła siódmego członka Zarządu typuje najliczniejsze Koło.
  8. Wyboru Prezesa dokonuje się w osobnym głosowaniu

§15

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§16

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zjazdy zwołuje Zarząd Związku dwa razy w ciągu kadencji.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd związku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. Co najmniej 1/3 delegatów
  2. Komisji Rewizyjnej
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien być zwołany w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Nadzwyczajny Walny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany.
 7. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem.

§17

 1. W Walnym Zjeździe Związku biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na Walnym Zebraniu Terenowych Kół.
  Członkowie ustępujących władz Związku, prezesi Terenowych Kół Hodowców Koni, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym:

  1. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymagających kwalifikowanej 2/3 większości głosów
  2. W razie braku kworum określonego w pkt. 1, Walny Zjazd może się odbyć w tym samym dniu, pół godziny później; w drugim terminie, i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
   Informację tą należy zamieścić w zawiadomieniach o Walnym Zjeździe
 2. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego Zjazdu.

§18

 1. Porządek dzienny Walnego Zjazdu ustala Zarząd Związku.
 2. Wnioski o zamieszczeniu spraw w porządku dziennym Walnego Zjazdu mogą składać:
  1. Zarządy Kół
  2. Komisja Rewizyjna Związku
   – najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu. Wnioski złożone po tym terminie nie mogą być uwzględnione.
 3. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być tylko sprawy zamieszczone w porządku dziennym.
 4. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

§19

Do właściwości Walnego Zjazdu należy:

 1. Uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz uchwalanie dodatkowych składek wyłącznie na potrzeby Związku
 2. Rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 3. Udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. Wybór Prezesa Związku spośród delegatów, który reprezentuje Związek we władzach PZHK
 5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zastępców
 6. Wybór delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd PZHK
 7. Inicjowanie wniosków i postulatów dotyczących spraw Związku
 8. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 9. Odwoływanie członków Zarządu Kół oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku w czasie trwania kadencji
 10. Uchwalanie zmian statutu
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz o połączeniu z innym okręgowym /wojewódzkim/ Związkiem Hodowców Koni

§20

 1. Zarząd Związku liczy 7 członków i 2 zastępców.
  W skład Zarządu wchodzi prezes wybrany przez Walny Zjazd w osobnym głosowaniu oraz 6 członków i 2 zastępców wybranych uchwałą Walnego Zjazdu w kolejnym głosowaniu.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie 2 wiceprezesów, którzy zastępują prezesa we władzach PZHK, skarbnika i sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał przez prezesa lub wiceprezesa Związku.
 4. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, wiceprezes pełni funkcję prezesa do czasu wyboru nowego przez Walny Zjazd.
 5. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 6. Udział w zebraniach Zarządu biorą prezes i członkowie, dyrektor biura Związku lub osoba przez niego upoważniona oraz inne osoby zaproszone.
 7. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
 8. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji, orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 9. Przy podejmowaniu uchwał w trakcie posiedzenia zarządu przy równej ilości głosów decydujący jest głos prezesa.

§21

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone dla innych władz Związku lub władz PZHK, a w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Związku
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z dyrektorem Związku, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZHK. Ustalenie dla kierownika zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych
 3. Opiniowanie wraz z Zarządem Głównym kandydatów na pracowników inżynieryjno-technicznych i głównych księgowych
 4. Opracowywanie planów działalności, projektów budżetu zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu Związku i Zarządu Głównego PZHK
 5. Analiza , zatwierdzanie i podpisywanie : bilansu oraz sprawozdań finansowych Związku
 6. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Związku i PZHK sprawozdań z działalności oraz wniosków
 7. Ustalanie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich, opłat zootechnicznych i innych od hodowców koni
 8. Organizowanie i rozwiązywanie Kół oraz określanie obszarów ich działania
 9. Wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których Związek jest członkiem, w liczbie określonej statutem lub uchwałą kompetentnego organu tych organizacji
 10. Ustalanie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebrania Kół na Walne Zjazdy Związku
 11. Stawianie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu
 12. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji
 13. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie Złotej Odznaki PZHK
 14. Nadawanie na wniosek Terenowego Koła członkostwa honorowego

§22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, które zwołuje przewodniczący Komisji.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Związku.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

§23

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do współpracy z Zarządem w sprawach dotyczących Związku.

§24

 1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola statutowej działalności Związku
  2. Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków, w tym w sprawie absolutorium dla Zarządu
  3. Składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
  4. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji
  5. Składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu
  6. Dokonywanie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Związku, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§25

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 4. Sąd Koleżeński Związku orzeka jako pierwsza instancja.
  Od jego orzeczeń służy stronom odwołanie, w terminie 14 dni, do Sądu Koleżeńskiego PZHK.
 5. Sąd Koleżeński Związku orzeka jako pierwsza instancja.
  Od jego orzeczeń służy stronom odwołanie, do Walnego Zjazdu , za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 dni, od wydania orzeczenia. Uchwała Walnego Zjazdu w sprawie rozstrzygnięcia odwołania jest ostateczna.

§26

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Orzekanie w sprawach pozbawienia członkostwa, na wniosek Zarządu Koła, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku
 2. Orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządów Kół oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku na wniosek Zarządów Kół, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku
 3. Rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie

§27

Terenowe Koła Hodowców Koni

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Terenowe Koło Hodowców Koni, które zrzesza członków Związku na obszarze powiatu lub powiatów. Koła są organizowane i rozwiązywane przez Zarząd Związku.
 2. Koło nie ma osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy statut.
 3. Koło używa pieczątki podłużnej z napisem „Terenowe Koło Hodowców Koni w (nazwa siedziby Koła).

§28

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Koła

§29

 1. W walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła oraz z głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Związku.
  Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu, które powinno być przesłane na 10 dni przed terminem.
  Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie, w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół odbywają się co 4 lata, a zebrania organizacyjno-szkoleniowe przynajmniej raz w roku.
 2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. Co najmniej 1/3 członków
  2. Zarządu Związku
  3. Komisji Rewizyjnej Związku
 4. Nadzwyczajne walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 4 tygodni od otrzymania wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 5. Do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy:
  1. Zatwierdzanie wytycznych do planu działalności i projektów budżetu Koła, po uzgodnieniu z Zarządem Związku
  2. Uchwalanie dodatkowych składek, wyłącznie na potrzeby Koła
  3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz udzielanie lub odmowa udzielania Zarządowi Koła absolutorium.
  4. Wybór Zarządu i Delegatów na Walny Zjazd Związku, w liczbie ustalonej uchwałą Zarządu Związku
   Ponadto w każdym Kole wybierany jest 1 zastępca delegata.

§30

 1. Zarząd Koła składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie:
  Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
 2. Zarząd Koła odbywa co najmniej 2 zebrania w roku.
 3. Do właściwości Zarządu Koła należy załatwianie wszystkich spraw nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania, w szczególności:
  1. Opracowywanie w uzgodnieniu z Zarządem Związku planów pracy Koła
  2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym również w organizacjach samorządu rolniczego na obszarze działania
  3. Kierowanie pracą Koła
  4. Zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania wszystkich członków
  5. Wykonywanie uchwał Władz Związku
  6. Współudział w akcjach hodowlanych w rejonie działania Koła
  7. Składanie wniosków do zarządu Związku o nadanie członkowstwa honorowego
  8. Prowadzenie instruktażu dla hodowców – członków Koła i rolników nie zrzeszonych
  9. Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu oraz wytycznych do planów działalności i preliminarzy budżetowych Koła
  10. Składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu Koła do najbliższego Walnego Zjazdu Związku
  11. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu Koła w czasie trwania kadencji
 4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§31

Zarząd Związku na terenie swojego działania może tworzyć Sekcje Rasowe i Użytkowe na zasadach Terenowych Kół Hodowców Koni.

Rozdział V
Majątek Związku

§32

Związek może nabywać i zbywać rzeczy i prawa oraz tworzyć fundusze.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.

§33

Fundusze Związku powstają z:

 1. Wpisowego
 2. Składek członkowskich
 3. Opłat dodatkowych uchwalonych przez Walny Zjazd Związku
 4. Dotacji
 5. Darowizn
 6. Innych źródeł określonych przepisami szczegółowymi lub umowami
 7. Z opłat za czynności związane z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów
 8. Opłat za czynności zootechniczne i innych uchwalanych przez Zarząd
 9. Lokat terminowych

§34

Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządów Kół, może uchwalać składki specjalne na swoje własne cele uzasadnione potrzebami Zarządu i gospodarować nimi na zasadach przewidzianych w uchwale.
Sprawozdania z gospodarowania tymi środkami Zarządu Związku składa Walnemu Zjazdowi.

§35

 1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku Związku oraz o zaciąganiu innych zobowiązań podejmuje Zarząd Związku. Kredyt w wysokości do 30% budżetu na dany rok.
 2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Związku składają prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem .
 3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa członkowi lub pracownikowi Związku do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku łącznie z prezesem lub wiceprezesem Związku.
 4. Oświadczenia woli w innych sprawach składa prezes lub wiceprezes Związku.
 5. Dokumenty finansowe Związku zatwierdza do realizacji Dyrektor Biura Związku lub osoba przez niego upoważniona oraz Główny Księgowy Związku.

§36

 1. Dochód KPZHK przeznaczony jest w całości na działalność statutową
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku

§37

Statut Związku może być zmieniony przez Uchwałę Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§38

 1. Związek może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów delegatów na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tym celu zwołanym, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące:
  1. Postawienia Związku w stan likwidacji
  2. Powołania Komisji Likwidacyjnej, która przyjmuje czynności Zarządu do zakończenia likwidacji, w składzie 3 osób
  3. Określenia terminu likwidacji
  4. Określenia przeznaczenia mienia pozostałego po likwidacji Związku na cele hodowli koni
 3. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego sądu o wykreślenie Związku z rejestru.