Konie szlachetne
03.04
2020

NOWY ZESTAW ŚRODKÓW MAJĄCYCH POMÓC W KRYZYSIE SPOWODOWANYM KORONAWIRUSEM

Komisja Europejska ogłasza nowy zestaw środków mających pomóc sektorowi rolno-spożywczemu w tym niespotykanym kryzysie po wybuchu pandemii koronawirusa.

Zaproponowana dziś przez Komisję Europejską Inicjatywa Inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirus plus (CRII +) wprowadza wyjątkową elastyczność i uproszczenie w wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych inwestycji (EFSI), w tym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W odniesieniu do EFRROW CRII + będzie wspierać rolników, obszary wiejskie i kraje UE poprzez zwiększenie elastyczności w wykorzystaniu tych funduszy, w tym:

  • Elastyczność w korzystaniu z instrumentów finansowych: rolnicy i inni beneficjenci rozwoju obszarów wiejskich będą mogli korzystać z pożyczek lub gwarancji w wysokości do 200.000 EUR na korzystnych warunkach, takich jak bardzo niskie stopy procentowe lub korzystne harmonogramy płatności.
  • Realokacja środków: kraje UE będą mogły korzystać z pieniędzy niewykorzystanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW), zamiast odsyłać je z powrotem do budżetu UE. Pieniądze nadal będą musiały zostać wykorzystane w ramach odpowiedniego PROW.
  • Odroczenie przedłożenia rocznych sprawozdań: termin dla krajów UE na przedłożenie tych sprawozdań z realizacji ich PROW jest przesunięty, co daje władzom krajowym więcej czasu na ich zebranie.
  • Nie są wymagane zmiany umów o partnerstwie: kraje UE nie będą musiały zmieniać umów o partnerstwie w celu modyfikacji swoich PROW, zniesienie niektórych procedur administracyjnych.

Oprócz środków bezpośrednio związanych z EFRROW w ramach CRII + Komisja proponuje dalszą elastyczność i uproszczenie innych instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR):

  • Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w ramach WPR: termin zostanie przedłużony o miesiąc, z 15 maja do 15 czerwca 2020 r., dając rolnikom więcej czasu na wypełnienie wniosku zarówno o płatności bezpośrednie, jak i płatności na rozwój obszarów wiejskich.
  • Wyższe zaliczki na płatności: w celu zwiększenia przepływów pieniężnych rolników Komisja zwiększy zaliczki na płatności bezpośrednie (z 50% do 70%) i płatności na rozwój obszarów wiejskich (z 75% do 85%). Rolnicy zaczną otrzymywać te zaliczki od połowy października.
  • Ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu i swobody w zakresie wymogów dotyczących terminów: kraje UE muszą przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia spełnienia warunków kwalifikowalności. Jednak w obecnych wyjątkowych okolicznościach zasadnicze znaczenie ma zminimalizowanie fizycznego kontaktu między rolnikami a inspektorami przeprowadzającymi kontrole. Środek ten pomoże zmniejszyć obciążenia administracyjne i uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Obecnie podejmowane są ostateczne kroki prawne w celu przyjęcia tych środków.